Kurumsal Bilgiler

KVKK

Beta Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Beta Kimya”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, Beta Kimya tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;
•    Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
•    Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
•    Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
•    İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,
işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A.    İşlenen Kişisel Veriler
Beta Kimya’nın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
•    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
•    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

B.    İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Fuar, kongre ve sempozyum katılımları ile müşteri görüşmeleri bağlamında iletişimin sağlanması amacıyla.

Ad soyad, telefon, e-posta, çalışılan kurum.

m.5/d

Kartvizitlerin temin edilmesi yöntemiyle (Otomatik olmayan yollarla).

Üretim planının oluşturulması amacıyla siparişin alınması.

Müşteri ismi, unvanı.

m.5/2-f

E-posta ve LOGO üzerinden (Kısmen otomatik olan yollarla).

Sevkiyat organizasyonunun yapılması amacıyla.

Müşteri ismi, unvanı, adresi, e-posta, adresi, telefon no, fax no.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik olan yollarla).

 

Şahıs firmasının cari açılışının yeni müşteri oluşturmak amacıyla yapılması.

Kimlik bilgileri, telefon, banka bilgileri.

m.5/2-c, m.5/2-e

Müşteri bilgi formunun doldurulmasıyla (Otomatik olmayan yollarla).

Potansiyel firmalarla olası satış faaliyetleri için iletişimde kalmak amacıyla.

Ad soyad, telefon numarası, e-posta.

m.5/2-f

Ziyaret formundan gelen bilgiler ile (Otomatik olmayan yollarla).

Satış yetkilisinden alınan müşteri irtibat bilgilerini nakliye firmasıyla müşteri arasında iletişimi sağlamak amacıyla ilgili nakliye firmasına iletmek.

Ad soyad, telefon numarası, e-posta.

m.5/2-e, m.5/2-f

İhracat satış yetkilisinden e-posta veya sözlü yollarla (Otomatik olmayan yollarla).

Şikayetlerin kayıt altına alınması ve konuyla ilgili müşteriye geri dönüş yapmak amacıyla.

Ad soyad, telefon numarası, e-posta.

m.5/2-e, m.5/2-f

 

Yeni müşteriler için cari kart oluşturmak amacıyla.

Ad soyad, telefon numarası, e-posta, şirket adresi, şirket unvanı, vergi dairesi, ihracat yapacağı ülke.

m.5/2-c, m.5/2-e

Müşteriden gelen mail yoluyla (Kısmen otomatik olan yollarla).

Düzenlenen kurumsal etkinliğin fotoğraflanması ve video oluşturulması bu kayıtların basına verilmesi ile firma faaliyetlerin reklamının yapılması amacıyla.

Ad, soyad ve görsel veri.

m.5/1

Kamera veya fotoğraf makinesi kullanılarak (Kısmen otomatik olan yollarla).

Sosyal medya üzerinden iletişim sağlanması, duyuru yapılması amacıyla.

Ad soyad, kullanıcı adı, iletişim bilgisi.

m.5/1

Sosyal medya hesapları üzerinden (Kısmen otomatik olan yollarla).

Müşterilerin TDS ve MSDS talepleri ve web sayfasından gönderdikleri mesajlar aracılığıyla potansiyel müşterilerin analiz edilmesi.

Ad soyad, firma ismi, ülke, telefon numarası, e posta.

m.5/2-f

Web sitemizdeki iletişim formunun doldurulması suretiyle (Kısmen otomatik olan yollarla).

Malzeme sevkiyatı ve satış süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması, nihai kullanıcının yönlendirilmesi amacıyla müşteri bilgi formunun işlenmesi.

Firmanın adresi, telefon, e-posta, fax numaraları, vergi levhası sicil gazetesi, imza sirküsü, faaliyet belgesi.

m.5/2-c, m.5/2-e

Müşteri adayının kendisinden e-posta, fax olarak veya müşteri ziyareti ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Cari bakiyelerin kapatılması amacıyla Mail Order Formlarının düzenlenmesi.

Ön ve arka yüzdeki kredi kart numaraları, kart sahibi ve müşterinin kaşe imzası ve kart sahibinin kimlik bilgileri.

m.5/2-ç, m.5/2-e

Müşteri adayının kendisinden, müşteri ziyareti, e-posta, telefon veya fax yolu ile (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

C.    Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Müşterinin ismi, unvanı, adresi, e-posta, telefon ve fax numarası ilgili siparişin müşteriye teslimatının gerçekleştirilmesi amacıyla,

İlgili nakliye firmasına aktarılmaktadır.

Etkinliklerimize katılanların görsel verileri açık rızanın varlığı şartına dayanılarak şirketimizin reklam süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

PR Ajansı ve kamuoyuna aktarılmaktadır.

Sosyal medya kullanan müşterilerimizin adı soyadı, kullanıcı adı ve iletişim bilgileri iletişim faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla,

İlgili sosyal medya ajansına aktarılmaktadır.

Potansiyel müşteriler ile iletişim kurulması amacıyla ilgili kişilerin adı soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve çalışılan kurum bilgisi,

Alt şirketlere ve üçüncü parti tedarikçilere aktarılmaktadır.

 

D.    İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişiler, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan      
      işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren        
      sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan  
      işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir   
      sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Siz değerli adaylarımızın bilgilerine sunarız. Sizleri aramızda görmek dileğiyle.
 

Veri Sorumlusunun Kimliği 
Mersis No: 0167008151700017
İnternet Adresi: www.betakimya.com.tr
Telefon Numarası: 0212 670 43 00
E-Posta Adresi: info@betakimya.com.tr
Adres: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B3 Blok, Kat 13 Bakırköy - İstanbul / Türkiye

Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu indirmek için buraya tıklayın