Kurumsal Bilgiler

Gizlilik

Bu internet sitesine veya mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BETA KİMYA A.Ş. sorumlu değildir. BETA KİMYA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

BETA KİMYA işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

BETA KİMYA A.Ş.'nin, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe BETA KİMYA A.Ş.'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

BETA KİMYA A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi BETA KİMYA A.Ş.’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. BETA KİMYA A.Ş.'nin, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

BETA KİMYA A.Ş. bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, APEL TUTKAL, MİTREAPEL, MERCURY markası ve diğer markalar, www.apeltutkal.com, www.mitreapel.com, www.betakimya.com.tr, www.mitreapel.com.tr, www.apeltutkal.com.tr alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. 

BETA KİMYA A.Ş., dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin ("Aydınlatma Metni") amacı, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin (kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri bundan böyle birlikte "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK/Kanun"), ikincil mevzuat, ilgili diğer mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul'u kararları ile diğer yetkili merci kararları kapsamında, veri sorumlusu olarak BETA KİMYA SANAYİ VE  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" kapsamında; hangi amaçlar ile Kişisel Veriler'inizin işleneceği, işlenen Kişisel Veriler'inizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11. Maddesi'nde sayılan diğer haklarınız ile ilgili olarak bilgi vermektir.

1. Kişisel Veriler'in İşlenmesi
KVKK'nın 3. maddesi uyarınca, Kişisel Veriler'in işlenmesi; Kişisel Veriler'in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

2. Kişisel Veriler'in İşlenme Amacı
Kişisel Veriler'iniz, Kanun'un 5'inci ve 6'ıncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel Veriler'inizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları, şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmek ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte üzere: Beta Kimya San ve Tic. A.Ş 'nin ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel Veriler'inizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve Kişisel Veriler'inize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3. Kişisel Veriler'inizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Veriler'iniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Beta Kimya A.Ş, ortaklarımız, Beta Kimya Grup Şirketleri, iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, anketler, internet siteleri ve benzeri çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta olup muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun'un 5'inci ve 6'ıncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Beta Kimya A.Ş., kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.
Beta Kimya A.Ş. kişisel verileri sadece yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak Beta Kimya A.Ş. hissedarlarıyla, sözleşmeler kapsamda işbirliği içinde olunan yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
Kişisel Verilerinizin paylaşılması halinde veri güvenliğine ilişkin KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararlarınca gerekli görülen asgari güvenlik önlemleri alınmaktadır.

5. Kişisel Veri'lerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Beta Kimya A.Ş, Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Beta Kimya A.Ş, Kişisel Verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Beta Kimya A.Ş' nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler'in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Beta Kimya A.Ş bu durumu derhal kişisel veri sahibi ilgili kişiye ve Kurul'a bildirir.

6. İlgili Kişinin Kanun'nun 11'inci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları
Kişisel Veriler'in sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket'imize, işbu Aydınlatma Metni'nin 7'inci maddesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla iletmeniz durumunda Şirket'imiz talebin niteliğine göre talebi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yeni başvuru yöntemlerinin belirlenmesi halinde, bu yöntemler Beta Kimya A.Ş tarafından duyurulacaktır.

Kanun'un 11'inci maddesi kapsamda kişisel veri sahipleri ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:
•    Kişisel Veriler'in işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel Veriler'i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel Veriler'in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Veriler'in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel Veriler'in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler'in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler'in silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler'in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen Kişisel Veriler'in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel Veriler'in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sayılan hakların kullanımı için Şirket'e yapılan başvurular, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ("Tebliğ") hükümlerine göre cevaplanacak ve işbu Tebliğ hükümlerine göre hesaplanacak ücret tarifesine tabi olacaktır.

7. İletişim Bilgileri
Kanun'un 11'inci maddesinde yer alan ve işbu Aydınlatma Metni'nin 6'ıncı maddesinde sayılmış olan hakların kullanması için yapılacak başvuru; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket'e daha önce bildirilen ve Şirket'in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, kullanılmak istenen hak ve talep konusunu anlatan detaylı açıklama içermek suretiyle KVKK@betakimya.com.tr adresine elektronik ortamda ya da işbu Aydınlatma Metni'nin 8'inci maddesinde yer alan Veri Sorumlusu'na ait adrese alıcı kısmına "Veri Sorumlusunun Dikkatine" yazılmak suretiyle; iadeli taahhütlü posta yolu ile yazılı olarak yapılabilir.

8. Veri Sorumlusu ve Yetkilendirdiği Kişinin Bilgileri
8.1.VERİ SORUMLUSU'na ait;
Unvan                         : Beta Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
Adres                          : Birlik O.S.B Aydınlı Mah. Tem Yan Yol
                                     Batı Cad. 5.Sok No: 3/5 Tuzla / İstanbul
E-posta                       : KVKK@betakimya.com.tr
Vergi Dairesi/No       : 1670081517
 
8.2.Veri Sorumlusu'nun YETKİLENDİRDİĞİ KİŞİ'ye ait;
Ad Soyad                    : Hülya AKBIYIK
Görev                         : Kişisel Verileri Koruma Görevlisi / Data Protection Officer ("DPO")
E-posta                       : KVKK@betakimya.com.tr

Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
 
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri Beta Kimya tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Beta Kimya ile iş birlikteliği olan farklı firmalar tarafından yönetilmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin platformu terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre platformda teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Platformda çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Platformun çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin; Beta Kimya üyelerinin üyelik girişi yaptıklarında bu bilgilerin ziyaretleri süresince kaybolmaması ve oturum açan üyelerin site içerisinde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi.
Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
Beta Kimya, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, sitenin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı çerezlerin kapatılması halinde sitenin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
Ziyaretçiler, siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Bu imkân, tarayıcının sunmuş olduğu ayarlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.